Hírek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A SZENERGY team-be való jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan
Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi István Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít a
személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja az
egyének önrendelkezési jogát.


A Széchenyi István Egyetem bármely –a SZENERGY team-be való jelentkezés során
tudomására jutott – személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint kezel.

 1. Adatkezelő megnevezése:
  Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)
  cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
  email: sze@sze.hu
  telefon: +36(96) 503-400
  honlap: uni.sze.hu
 2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:
  – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR);
  – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. törvény;
 3. Az adatkezelés tárgya és érintettjei:
  – Az adatkezelés tárgya a Járműipari Kutatóközpont és a SZEnergy hallgatói
  versenycsapat tagtoborzó előadásán a jelentkezési lapot kitöltő természetes
  személyek

– Az adatkezelés érintettjei: az adatkezelő és Járműipari Kutatóközpont és a
SZEnergy hallgatói versenycsapat tagtoborzó előadásán a jelentkezési lapot kitöltő
természetes személyek

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama, jogalapja, adatok forrása
  4.1 A pályázóra vonatkozó adatkezelés
 1. Az adatkezelés folyamata: A jelentkezők által megadott természetes
  személyazonosító adatokat a regisztrálók nyilvántartására használjuk. A
  kapcsolattartási adatokat a kapcsolatfelvétel és tájoztatás céljából kezeljük. Az
  adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló, valamint – ha az
  a megbízási jogviszony teljesítéséhez szükséges – a megbízási jogviszonyban álló
  személyek ismerhetik meg.
  Papír alapú jelentkezés esetén a regisztrációs lap kitöltése az adatkezeléshez való
  hozzájárulásnak minősül.
 2. Adatovábbítás, adatfeldolgozás
  Az Egyetem kizárólag jogszabály engedélye vagy az érintett hozzájárulása alapján
  kivételes esetben továbbít személyes adatok harmadik fél részérére. Jelen
  adatkezeléshez az Egyetem nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
 3. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Egyetem a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
  Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait
  részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22.,
  77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor
  kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,
  tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen.
  Az Önt megillető jogokat az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
  személyesen: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
  telefonon: +3696 503 400
  emailen: adatvedelem@sze.hu
  adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Pőcze Péter
  telefon: +3696/503-400 3173-as mellék
  -Tájékoztatáshoz való jog:
  Ön írásban bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, úgy mint:
  -milyen személyes adatait kezeljük
  -milyen jogalapon kezeljük személyes adatait
  -milyen célból kezeljük személyes adatait
  -milyen forrásból kezeljük személyes adatait
  -mennyi ideig kezeljük személyes adatait
  -milyen adatkezeléssel kapcsolatos jogok illetik Önt
  -továbbítjuk-e, ha igen kiknek továbbítjuk személyes adatait
  –Helyesbítéshez való jog:
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyetem helyesbítse az Önre vonatkozó
  pontatlan személyes adatokat.

-Törléshez való jog:
Ön írásban kérheti az Egyetemtől személyes adatainak a törlését. Ez a rendelkezés
nem alkalmazható, amennyi az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését
előíró, az Egyetemre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
védelméhez.


–Korlátozáshoz való jog:
Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésére korlátozza az adatkezelést az alábbi
feltételek valamelyikének érvényesülése esetén:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez


Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni,
hogy melyik okból kéri a korlátozást.
-Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen.
Ebben az Egyetem megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés
jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a
kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálat eredményéről Önt minden
esetben tájékoztatjuk.
-Önkéntes hozzájárulás visszavonásához való jog:
Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, hozzájárulása
visszavonása esetén kérheti feltöltött adatai törlését is. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
-A joggyakorlás közös szabályai:
Az Egyetem indokolatlan késedelem nélkül, kérelme beérkezésétől számított egy
hónapon belül, írásban, közérhető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem
okán hozzott intézkedésről, vagy annak elutasításáról és okáról. Szükség esetén,

figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható.

 1. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
  Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés jogellenes, a Nemzeti
  Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírosághoz fordulhat
  az alábbiak szerint:
  -Hatósági bejelentés
  Amennyiben Ön szerint személyes adatai kezelésével – illetve a közérdekű adatok
  vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával
  –kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll,
  akkor vizsgálatot kezdeményezhet a felügyeleti hatóságnál:
  NAIH elérhetőségei


-Hatósági eljárás kezdeményezése
Amennyiben személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert
kezdeményezhet az adatkezelő ellen. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi
honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu