Hírek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Járműipari Kutatóközpont által meghirdetett nyereményjátékhoz

Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi István Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja az egyének önrendelkezési jogát.

A Széchenyi István Egyetem bármely –a Járműipari Kutatóközpont nyereményjátékában való részvétel során tudomására jutott – személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint kezel.

1. Adatkezelő megnevezése:

Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)

cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

email: sze@sze.hu

telefon: +36(96) 503-400

honlap: uni.sze.hu

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR);

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

3. Az adatkezelés tárgya és érintettjei:

– Az adatkezelés tárgya a Járműipari Kutatóközpont nyereményjátékában való részvétel

– Az adatkezelés érintettjei: a nyereményjátékban részt vevő természetes személyek

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama, jogalapja, adatok forrása

Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaAdatok forrása
Természetes személy Instagram és TikTok fiókjához kapcsolódó nyilvános adatokA nyereményjáték lebonyolításaaz érintett önkéntes hozzájárulásaa hozzájárulás visszavonásáig, vagy legkésőbb 1 évigaz érintett önkéntes adatszolgáltatása
Nyertes adatai (név, e-mail cím, személyigazolvány szám)Nyeremény átadásaaz érintett önkéntes hozzájárulásaa hozzájárulás visszavonásáig, vagy legkésőbb 1 évigaz érintett önkéntes adatszolgáltatása
Nyertes nyertesről készült fényképNyereményjáték és a JKK népszerűsítéseaz érintett önkéntes hozzájárulásaa hozzájárulás visszavonásáig, vagy legkésőbb 5 évigaz érintett önkéntes adatszolgáltatása, helyszínen készült fénykép

4.1 A pályázóra vonatkozó adatkezelés

5. Az adatkezelés folyamataA nyertes által megadott természetes személyazonosító adatokat, valamint a kapcsolattartási adatokat munkatársunk arra a célra használja, hogy a nyertesnek át tudja adni nyereményét. A nyertesről készült fényképet a nyereményjáték, és a JKK népszerűsítésére használjuk az egyetem weblapjain és közösségi média felületein.

6. Adatovábbítás, adatfeldolgozás

Az Egyetem kizárólag jogszabály engedélye vagy az érintett hozzájárulása alapján kivételes esetben továbbít személyes adatok harmadik fél részérére. Jelen adatkezeléshez az Egyetem nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

7. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Egyetem a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen.

Az Önt megillető jogokat az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

személyesen: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

telefonon: +3696 503 400

emailen: adatvedelem@sze.hu

adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Pőcze Péter

telefon: +3696/503-400 3173-as mellék

-Tájékoztatáshoz való jog:

Ön írásban bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, úgy mint:

-milyen személyes adatait kezeljük

-milyen jogalapon kezeljük személyes adatait

-milyen célból kezeljük személyes adatait

-milyen forrásból kezeljük személyes adatait

-mennyi ideig kezeljük személyes adatait

-milyen adatkezeléssel kapcsolatos jogok illetik Önt

-továbbítjuk-e, ha igen kiknek továbbítjuk személyes adatait

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyetem helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

-Törléshez való jog:

Ön írásban kérheti az Egyetemtől személyes adatainak a törlését. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, amennyi az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az Egyetemre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

Korlátozáshoz való jog:

Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésére korlátozza az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének érvényesülése esetén:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.

-Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az Egyetem megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálat eredményéről Önt minden esetben tájékoztatjuk.

-Önkéntes hozzájárulás visszavonásához való jog:

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, hozzájárulása visszavonása esetén kérheti feltöltött adatai törlését is. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

-A joggyakorlás közös szabályai:

Az Egyetem indokolatlan késedelem nélkül, kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül, írásban, közérhető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem okán hozzott intézkedésről, vagy annak elutasításáról és okáról. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

9. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés jogellenes, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírosághoz fordulhat az alábbiak szerint:

-Hatósági bejelentés

Amennyiben Ön szerint személyes adatai kezelésével – illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával –kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, akkor vizsgálatot kezdeményezhet a felügyeleti hatóságnál:

NAIH elérhetőségei

cím:
posta cím:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
1363 Budapest, Pf.:9.
telefonszám:+36 (1) 391-1400
fax:
e-mail cím:
web:
+36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu
https://naih.hu/

-Hatósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu