Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában

Pályázati azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00016

Konzorcium:
Széchenyi István Egyetem
Dunaújvárosi Egyetem
Neumann János Egyetem
Óbudai Egyetem

A támogatási összege:
1,448 MILLIÁRD FORINT

A támogatás mértéke: 100%

A projekt időtartama: 2017.06.01. – 2020.12.29.

Projektismertető

A projekt megvalósításával a konzorciumi partnerek hosszú távú célja az, hogy közös erővel tudjanak aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállalni a tudásalapú gazdaság kiépítésében és a magyar felsőoktatás kutatás-fejlesztési potenciáljának erősítésében. A kialakított új tudásbázisok alapján kezdeményezik a nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódást és együttműködést. Rövidtávon elérhető célnak tekintik, hogy hálózatos formában együttműködnek, a kapacitásokat összehangolva közös kutatói teameket hoznak létre, melyek szinergikus hatása sokszorosa lehet a jelenleg egyénileg működő intézményi potenciáloknak. A kutatások konkrét célja az, hogy a partner intézmények jelentős eredményeket érjenek el az autonóm járművek és járműrendszerek irányításában és kommunikációjában.

A projekt stratégiai környezetének kulcs eleme az elektromobilitás, melynek terjedése folyamán a klasszikus értelemben vett járműgyártás új alapokra helyeződik. Ennek két fő része van, egyrészt a jármű hajtások fejlődése a hagyományos belsőégésű motoroktól az elektromos hajtásláncok irányába, másrészt a vezetői funkciók fokozatos felváltása az autonóm járműirányítással, melynek végső célja a teljesen autonóm járművek megvalósítása és bevonása a mindennapi közlekedésbe.

A projekt 3 kutatási főirányhoz rendelve 5 alprojekt által megfogalmazott 13 feladatot tartalmaz. A kutatások az elektromos hajtásláncok, valamint a járműirányítás új megoldásainak fejlesztésére irányulnak. Ezen kutatások súlypontjai közül első az autonóm járműtechnológiák igényeihez illeszkedő villamos hajtás fejlesztés és hajtás optimalizáció, speciális diagnosztikai és üzemeltetési feltételek elemzése, az autonóm navigációt végző járművek mozgás kölcsönhatásainak modellezése. A második fontos terület a villamos hajtások igényeit kiszolgáló új, innovatív anyagok és anyagszerkezetek kutatása, míg a harmadik főirány az ember-gép (járművezető-jármű) kapcsolati viszonyainak elemzésével, valamint a járművek és közlekedési rendszer által generált adatok feldolgozásával, értelmezésével és hasznosításával foglalkozik.

A projekt közvetlen célcsoportját alkotják a jelenlegi hallgatók, doktoranduszok és predoktorok; posztdoktorok, oktatók, kutatók; kiemelten a fiatal kutatók és K+F munkatársak. Az alapkutatási jelleghez igazodóan az elsődleges célcsoport az akadémiai kutatószféra. Másodlagos célcsoport az intelligens közlekedési rendszerek technológiáinak fejlesztésével foglalkozó intézetek, fórumok és munkacsoportok (ETSI, ISO, CEN), továbbá a közlekedési rendszerek és úthálózatok, valamint a távközlési infrastruktúra üzemeltetői. Érintettek a középiskolások, leendő hallgatók, a hallgatók hozzátartozói, valamint a közvélemény, és az elektromobilitásba bekapcsolódó lakosság.

Konzorcium

A kutatási programot a következő konzorcium valósítja meg: a Széchenyi István Egyetem, mint konzorciumvezető, tagok a Dunaújvárosi Egyetem, a Neumann János Egyetem és az Óbudai Egyetem. A programban szereplő innovatív megoldások kutatása tematikus hálózati együttműködésben történik, melyekkel kapcsolatban a konzorciumi partnereknek már több éves hagyományai és tapasztalatai vannak a korábbi közös TÁMOP programok során kialakított gyakorlat szerint. A Széchenyi István Egyetem irányítja a teljes kutatási folyamatot, és meghatározó szerepe van mindhárom kutatási főirány kidolgozásában. A konzorciumi partnerek egy-egy speciális kutatási feladat megoldásáért felelősek, nevezetesen a Dunaújvárosi Egyetem az anyagtudományi kutatásokba kapcsolódik be, a Neumann János Egyetem az autonóm irányítási üzemmódot támogató járműfedélzeti érzékelési módszereket kutatja, az Óbudai Egyetem pedig az autonóm járműirányítási rendszerek megbízhatósági és kockázatelemzési modelljeit elemzi.

A partnerek egységes minta alapján kidolgozták a részletes kutatási programot, egységesítették a kutatások módszertanát és a beszámolási formákat. Minden munkaszakaszt két részre felosztva terveznek szakmai konferenciákat a kutatási eredmények egymás közötti bemutatására.

Kutatás

I. Kutatási főirány: Automatizált járművek és járműrendszerek dinamikája

Alprojekt 1: Villamos hajtások tulajdonságai

Feladat 1.1 Villamos hajtású járművek hajtás optimalizációja
Feladat 1.2 Villamos járművek diagnosztikai és üzemeltetési módszerei

Alprojekt 2: Autonóm járművek dinamikája és irányítása

Feladat 2.1 Laterális és vertikális járműmozgások kölcsönhatásainak modellezése
Feladat 2.2 Autonóm irányítási üzemmódot támogató járműfedélzeti érzékelési módszerek tervezése 

II. Kutatási főirány: Anyagtudományi kutatások

Alprojekt 3: Elektromos hajtásokban alkalmazható korszerű szerkezeti anyagok

Feladat 3.1 Alternatív vezető anyagok alkalmazása az elektromotorok hatékonyság növelésében
Feladat 3.2 Fémüvegek és porkohászati technológiák alkalmazása elektromotorokban
Feladat 3.3 Amorf szerkezetű vasalapú magok anyagtudományi kutatása

III. Kutatási főirány: Rendszerintegrációs módszertan

Alprojekt 4: Ember-gép kapcsolati tényezők

Feladat 4.1 Gépjármű-gépjárművezető együttes dinamikai jellemzőinek modellezése
Feladat 4.2 Gépjármű-gépjárművezető interakciójának kutatása

Alprojekt 5: Környezetérzékelés, detektálás és adatfeldolgozás módszerei

Feladat 5.1 Big Data módszertan alkalmazása automatizált közlekedési rendszerekben
Feladat 5.2 Új gépi tanulási eljárások alkalmazása automatizált közlekedési rendszerek szituáció modellezésében és elemzésében
Feladat 5.3 Autonóm járműirányítási rendszerek megbízhatósági és kockázatelemzési modelljei
Feladat 5.3 Járműkommunikációs technológiák és több-modusú környezetérzékelés