Hírek

Részvételi feltételek és játékszabályzat a Járműipari Kutatóközpont Instagram-os nyereményjátékához

A Járműipari Kutatóközpont (továbbiakban: „Szervező”) által szervezett és lebonyolított nyereményjátékra (a továbbiakban „Játék”) az alábbi szabályok vonatkoznak:

1.    A Játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgár, természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), kivéve a Járműipari Kutatóközpont vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont).

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

2.      A játék időtartama

A Játék 2024. május 29. 16:00 órától 2024. június 19. 16:00 óráig zajlik online. A Facebook oldalon történő megosztás csupán a nyereményjáték népszerűsítése érdekében történik.

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja. A Szervező jogosult továbbá jelen Játékszabályzatot bármikor módosítani.

3.      A Játék leírása, illetve menete

A Járműipari Kutatóközpont a 2024-es Efottra egy db bérletet sorsol ki Járműipari Kutatóközpont Instagram oldalát ( https://www.instagram.com/jkk.sze/?hl=hu ) és a SZE Motorsport (https://www.instagram.com/szemotorsport/) Instagram oldalát bekövetők között. További feltétel, hogy a résztvevő likeolja a Járműipari Kutatóközpont és a SZE Motorsport által Instagram-on kollaboráció formában közzétett videós posztot, mely a szóban forgó nyereményjátékról szóló információkat tartalmazza (https://www.instagram.com/reel/C7jfh6ktlUY/?igsh=bndub3luajZkajd0). A részvétel feltétele továbbá, hogy a résztvevő likeolja a Járműipari  Kutatóközpont Instagram oldalán és a SZE Motorsport Instagram oldalán közzétett nyereményjárékról szóló poszt (https://www.instagram.com/reel/C7jfh6ktlUY/?igsh=bndub3luajZkajd0) előtt feltöltött 3 posztot, illetve kommentben jelöljön meg két embert.

A sorsolás ezt követően történik meg a Járműipari Kutatóközpont közösségi médiás felületein.

A Járműipari Kutatóközpont 2024.06.19-én Instagram oldalán közzéteszi a nyertes Instagram felhasználó nevét. A nyertes a szóban forgó poszt (https://www.instagram.com/reel/C7jfh6ktlUY/?igsh=bndub3luajZkajd0) alá kommentelők közül kerül ki. A Szervező összesen 1 nyertest hirdet.

A Játékban minden Játékos akár többször is részt vehet.

4.  Nyeremény

A Játékosok közül egy fő nyer: a nyeremény 1 db bérlet a 2024-es Efottra.

A nyereményeket a HÖOK biztosítja.

A nyertes Játékosok kizárólag az általuk megnyert nyeremény átvételére jogosultak, a nyeremény módosítására nincs lehetőség.

A nyereményt a nyertes előzetes adategyeztetés után e-mailben kapja meg.

A nyertesnek 2024.06.26. 16 óráig van lehetősége az adatai megadására, ezáltal a nyeremény igénybe vételére. Amennyiben az adatok megadása nem történik meg, abban az esetben a nyeremény újrasorsolásra kerül.

A Nyeremény egyéb Nyereményre vagy kedvezményre át nem váltható és a nyeremény a Nyertes által másra át nem ruházható.

5.  A játékból történő kizárás kritériumai

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:

  • bármilyen fórumon (offline vagy online) a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
  • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Játékban.

A Játékos a Játékba történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg, a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a játékostól.

6.  Adatkezelés, adatvédelem

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek, azaz a Járműipari Kutatóközpontnak adják meg. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a Nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt kerül felhasználásra. A Járműipari Kutatóközpont adatkezelési tájékoztatója itt olvasható: https://jkk-web.sze.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A játékban való részvétellel a Játékos egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben nyer – neve, és a róla készült fotó megjelenjen minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Járműipari Kutatóközpont valamennyi kommunikációs csatornáján, Facebook-oldalán, Instagram-oldalán és TikTok-oldalán.

7.  Felelősség kizárása

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a játékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

Szervező nem vonható felelősségre a Játékos által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Játékos magatartása, a Játékos által a regisztráció során elfogadott szabályzatok megszegésével összefüggő események miatt.

8.  Egyéb

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa vagy visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

A Szervező a játék lezárulta után 15 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 9. Közzétételi kötelezettség és hashtag használat

A nyertes köteles az esemény alatt készített fényképek vagy videók segítségével Instagram Story-t közzétenni. A Story beállításainál ügyeljen arra, hogy az Instagram oldala nyilvános legyen, így lehetőség nyílik arra, hogy a Jármépari Kutatóközpont Instagram oldalán megosszák. A nyertes kötelezettséget vállal arra, hogy az esemény alatt készített Instagram Story-jában megjelöli a következő Instagram oldalakat:

@jkk.sze (https://www.instagram.com/jkk.sze),

@szemotorsport (https://www.instagram.com/szemotorsport/),

@efott_official (https://www.instagram.com/efott_official),

@egyeteminsta (https://www.instagram.com/egyeteminsta/).

A kötelezően használandó hashtag-ek a következők:

#JKKnyeremenyjatek

#SZEmotorsport

#EFOTT2024

#HÖOK

#SzechenyiIstvanEgyetem

Amennyiben a nyertes nem tesz eleget a közzétételi kötelezettségének, kizárásra kerül a Járműipari Kutatóközpont összes további nyereményjátékából.

Győr, 2024. május 27.